Câmbio: U$1.00 x R$5.40

Fibra Carbono Tubular

Vara Ballistic

Vara Cordova

Vara CVC5

Vara Darion

Vara Finessi

Vara Flashstone

Vara Indiana Carbono 24Ton

Vara Kawana

Vara Lexus

Vara Limit Jigging

Vara Montana

Vara Nevada

Vara Pinnacle Perfecta DHC3B

Vara Pinnacle Perfecta DHC7B

Vara Platinium

Vara Robaleira

VARA SEA SNIPER

Vara Seahawic

Vara Speed Surf

Vara Stallone

Vara Surf Dreamer

Vara Tactic

Vara Wonder Carbon Surf Leader